Monday, July 23, 2012

OOTD

After few cold and rainy days the sun is back and I couldn´t be happier.

Po niekoľkých chladných a upršaných dňoch je slnko späť a ja nemôžem byť šťastnejšia.

top GATE, nohavice H&M, topánky F&F, náramky - home made

Tuesday, July 17, 2012

Bornprettystore package

I ordered some time ago little things from site bornprettystore with free worldwide shipping, which I found on some blogger´s website. I was waiting for my package about two weeks and then some time more to try all products to let you know. I was pretty nervous. I opened it and here are the products and the results with my opinion. There are som dissapointments...

Pred nedávnom som si objednala nejaké maličkosti zo stránky bornprettystore.com s celosvetovou bezplatnou dopravou, ktorú som našla na webstránke jednej blogerky. Čakala som na môj balík okolo 2 týždňov a potom ešte nejaký čas kým som všetko vyskúšala, aby som vám mohla dať vedieť. Bola som už pekne nervózna. Otvorila som ho a tu sú produkty a výsledky s mojím názorom. Sú tu nejaké sklamania...

I´ll start with good products.

1. Fake lashes glue. It´s white but when it dries it is clear. Sticks very good.
Lep na umelé riasy. Je biely, ale keď vyschne j priesvitný. Lepí veľmi dobre.

2. Lipstick palette. Very nice bright colors. Easy to apply. Not very long lasting, but colors are quite rich.
Paleta rúžov. Veľmi pekné pestré farby. Nie veľmi dlhotrvácne, ale farby sú celkom sýte.

3.  Chain bracelet. Beautiful I wanted something like this for very long time. It was about 3 € so had to buy it =) And it´s beautiful, kind of a rose gold I´d say.
Retiazkový náramok. Niečo takéto som chcela už dávno. Bolo okolo 3€ takže som ho musela kúpiť. A je nádherný, niečo ako ružkové zlato =)

4.Next product is something between good and bad. It s dissapointing because it supposed to be different but I like it either.
Ďalší produkt je niečo medzi dobrý a zlým.Je sklamaním pretože mal byť iný ale páči sa mi aj tak.This is how it supposed to look (but in gold) I liked the little bow.Takto to malo vyzerať( ale v zlatom) Páčila sa mi tá malá mašlička.

And this is how it really looks. Maybe it was a mistake, maybe they had not these type anymore so they sent me another which they supply now. A takto naozaj vyzerá. Možno to bola chyba, možno už ten typ nemajú tak mi poslali iný ktorý ponúkajú teraz.


5. Nail stickers. Not satisfied at all. It was hard to put it on nail  because it was too thick I think so it creased a lot and I did not like the color, I thought it would be white with flowers and it was silver with flowers. Not nice at all. I removed it immediately.
Nálepky na nechty. Nie som spokojná ani trochu, Bolo ťažké to nalepiť na necht pretože to bolo príliš hrubé, myslím si, takže sa to veľmi krčilo a nepáčila sa mi ani farba, myslela som, že to bude biele s kvetmi a bolo to strieborné s kvetmi. Vôbec nie pekné. Hneď som to odstránila ( aj to ťažko)
      This is how it supposed to look like. Takto to malo vyzerať.This is how it looked like. Takto to vyzeralo.


6. Neon fluorescent nailpolish. First thing, it smelles so bad! Next, It supposed to light in orange color, but is yellow-green as most of fluorescent things. Next, it is sticky, even after 2 days. Horrible! So every little dirt sticks to it so you can imagine how would your nails look.
Neonový svietiaci lak na nechty. Po prvé, veľmi zapácha! Po ďalšie, mal svietiť na oranžovo, ale svieti na žlto-zeleno ako äčšina fostorových vecí. Ďalej, je lepkavý aj po 2 dňoch. Hrozné! Takže každá malá špinka sa naň nalepí, takže si môžte predstaviť ako by vaše nechty vyzerali.

I was blown away by the price, but I can´t talk about the quality. So that was probably my first but last order from this site. Let me know if you have some experience with it!
Bola som unesená cenou, ale o kvalite tu rozprávať nemôžem. Takže to bola pravdepodobne moja prvá aj posledná objednávka z tejto stránky. Dajte vedieť ak máte s ňou nejaké skúsenosti!

Monday, July 9, 2012

Bracelets

Heloooooooooooo =) I miss  turquoise + gold jewellery. So i made some bracelets. I dismantled some old ones, bought some beads and thread them on elastic nylon. tha daa =)

Ahoooooooooooooooooj=) Chýbali mi tyrkysovo zlaté šperky. Tak som si vyrobila nejaké náramky. Rozobrala som nejaké staré, kúpila nejaké koráliky, navliekla ich na elastický silon a ta dá =)

Headband

Can´t find the perfect headband for you? Do it yourself! It´s so easy!

Nemôžete nájsť tú pravú čelenku? Urobte si ju sami! Je to tak jednoduché!

Material: fleece rag or felt, synthetic flowers ( from synthetic bouquets or you can buy them separately, I bought them for 0,10 € for piece in one chinese shop),white or black gum, it´s up to you, needles and threads in colors of flowers, scissors
Tu je materiál: flisová handra na podlahu alebo filc, umelé kvety (z umelých kytíc alebo sa dajú kúpiť aj samostatne, ja som kúpila po 0,10 € v jednom čínskom obchode), čierna alebo biela guma, to je na vás, ihly a nite vo farbách kvetov, nožnice.
Cut required shape from fleece or felt. 
Z flisu vystrihnite tvar na aký chcete kvety prišiť, mne sa hodil tento.
Sew the flowers to the piece of fleece and then sew the gum with both ends to it too.
 Kvety najprv prišite na kúsok flisu a potom prišite gumičku oboma koncami k flisu
 And the headband is done! A čelenka je hotová!

F.L.O.W.E.R.S.

I love to photograph flowers. They are the most beautiful objects to photograph in spring and summer. Here you can see some of my pictures. Which one is your favourite? =)

Zbožňujem fotografovať kvety. Sú to najkrajšie objekty na fotenie naj jar a v lete. Tu môžete vidieť niektoré z mojich obrázkov. Ktorá sa vám najviac páči? =)

Wednesday, July 4, 2012

Summer reading

Lauren Conrad books. I´m sure many of you read these books already, but those who didn´t I want to recommend it =) Easy funny and exciting reading about girls trying new live in Hollywood. I´m looking forward to buy and read new books from her.
I´m a huge fan of Lauren so I couldn´t miss books. And I love them. Let me know if you have the same opinion.=)

Knihy Lauren Conradovej. Som si istá, že veľa z vás tieto knihy čítala, ale tým, ktoré nie ich chcem odporúčiť. Ľahké vtipné a vzrušujúce čítanie o dievčatách, ktoré skúšajú nový život v Hollywoode. Už sa teším na kúpu a čítanie nových kníh od nej.
Som Laurenin obovský fanúšik, takže tieto knihy mi nemohli chýbať. A zbožňujem ich. Dajte vedieť ak máte rovnaký názor. =)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...